ALGEMENE VOORWAARDEN – Star Events Heerlen

Artikel 1 Definities 

  1. Verhuurder: Star Events: gebruiker van deze voorwaarden gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 77266048
  2. Opdrachtgever is het bedrijf of de particulier die gebruik maakt van de diensten van Star Events en/of goederen afneemt van Star Events.
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Star Events en de wederpartij waarbij Star Events zich heeft verbonden producten te verhuren en/of werkzaamheden te verrichten in het kader van winkelcentrum decoratie. 
  4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Star Events voor van de opdrachtgever verricht voorbeelden zijn: advieswerkzaamheden, ontwerp werkzaamheden, het verhuren van producten, het organiseren van evenementen en/of activiteiten, de installatie/montage van producten etc. 
  5. Producten: alle zaken die Star Events in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking stelt en eventueel installeert. 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Star Events, waaronder ook begrepen het eventueel opgestelde decoratieplan, en alle overeenkomsten die met Star Events tot stand zijn gekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden.
2.4 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen kunnen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.
2.5 Indien Star Events niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zouden zijn of dat Star Events het recht zou verliezen om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod Star Events 

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte en een aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Star Events is gerechtigd een vrijblijvende offerte of aanbieding te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. 

3.2 Star Events kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien dit aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.
3.3 Alle in het aanbod vermelde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. 

Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.4 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of  mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van opdrachtgever, of namens opdrachtgever gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden opdrachtgever slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Een samengesteld aanbod verplicht Star Events niet tot het verrichten van een deel hiervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4: Overeenkomst en contractstukken

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

4.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdracht- gevers zijn zij hoofdelijk

verbonden en heeft Star Events tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

4.3 Bij tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken is de laatst getekend opdracht leidend.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst 

5.1  Star Events zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Star Events verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en staat nimmer in voor het bereiken van een bepaald resultaat, tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
5.2 Eventuele ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s etc. in het aanbod vormen slechts een indicatie van het uiteindelijke resultaat en geven slechts een impressie weer. Het uiteindelijke product kan hier dan ook van afwijken. Dergelijke afwijkingen kunnen niet als een tekortkoming van Star Events worden aangemerkt. 

5.3 Zijn partijen voor bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Star Events schriftelijk in gebreke te stellen. Het verzuim treedt pas in nadat aan Star Events een redelijke termijn is geboden om alsnog de verplichtingen na te komen en nakoming na het verstrijken van deze termijn is uitgebleven.
5.4 Star Events heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Star Events is volledig vrij in de keuze van derden met wie wordt samengewerkt. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5  De opdrachtgever is verplicht alle informatie (tijdig) te verstrekken waarvan Star Events aangeeft dat deze relevant is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie relevant is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 

5.6  De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen en alle redelijke maatregelen te treffen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 

6.1 De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding(te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging.

6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en typefouten is de verhuurder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
6.3 Indien de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen wenst door te voeren, dan komen eventueel hiermee gepaard gaande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst kan door Star Events worden afgewezen.
6.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan komen de extra kosten die hierdoor mochten ontstaan voor rekening van de opdrachtgever.
6.5 Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, dan is Star Events gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever. 

Artikel 7 Producten 

7.1 De aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde producten blijven te allen tijde eigendom van Star Events, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Gedurende de periode dat de producten aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld komen alle risico’s, waaronder het risico van schade, diefstal, verduistering of verlies voor rekening van de opdrachtgever, ook indien er geen sprake is van schuld van de opdrachtgever.
7.3 Bij schade of verlies van de ter beschikking gestelde producten is de opdrachtgever verplicht om Star Events hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van Star Events op te volgen. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan de instructies van Star Events zijn alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Star Events tot reparatie van de producten over te gaan. 

7.4 De opdrachtgever kan slechts beschikken over de ter beschikking gestelde producten tijdens de afgesproken periode. De opdrachtgever is verplicht om de producten direct na het verstrijken van deze periode aan Star Events ter beschikking te stellen. Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk wanneer Star Events hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

7.5 Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.
7.6 Star Events heeft het recht om gedurende de huurperiode de producten te vervangen door naar het oordeel van Star Events vergelijkbare en gelijkwaardige producten. 

7.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Star Events veranderingen aan te brengen aan de ter beschikking gestelde producten. 

7.8 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de ter beschikking gestelde producten onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. 

7.9 De opdrachtgever is verplicht de ter beschikking gestelde producten te gebruiken overeenkomstig de door Star Events gegeven instructies. 

7.10 De opdrachtgever dient de producten schoon te retourneren. Indien de producten vuil retour komen zal door Star Events schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

7.11Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en zij in verzuim is, is Star Events gerechtigd de ter beschikking gestelde producten terug te halen. Alle hiermee gepaard gaande redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 8 Onderzoek en reclamatie

8.1 De opdrachtgever is verplicht bij de terbeschikkingstelling van de producten dan wel bij de oplevering direct te controleren of
dit in overeenstemming is met hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien dit naar het oordeel van de opdrachtgever niet het geval is, dient de opdrachtgever Star Events hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, althans in ieder geval binnen 3 uur nadat de opdrachtgever dit heeft ontdekt althans had kunnen ontdekken.
8.2 Het niet tijdig reclameren leidt tot het verval van eventuele rechten van de
opdrachtgever die uit een dergelijke reclame mochten voortvloeien en tot verval van eventuele verplichtingen van Star Events
8.3 Ook indien door de opdrachtgever tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, waaronder de verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag. 

Artikel 9 – Verzekeringen

De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van opdrachtgever niet verzekerd, opdrachtgever dient hier zelf zorg voor te dragen. Opdrachtgever is dan ook verplicht alle ontstane schade, door welke omstandigheid dan ook, tijdens de beschikbaarstelling middels haar eigen verzekering aan verhuurder te vergoeden. Zie verder 13.3 overmacht

Artikel 10 Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling 

10.1 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
10.2 De opdrachtgever verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening of beroep op opschorting.
10.3 Star Events is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen en is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst pas aan te vangen nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.
10.4 Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Tevens is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 375,- ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
10.6 Star Events is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.
10.7 Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na factuurdatum aan Star Events schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de opdrachtgever op reclamatie vervalt. 

10.8 In elk geval bij non-betaling, surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van opdrachtgever, zijn alle vorderingen van verhuurder op de opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de opdrachtgever gehouden tot onmiddellijk teruggave van de gehuurde zaken en heeft verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door verhuurder geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

11.2 Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Star Events bestaat, dan is de aansprakelijkheid van Star Events uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Star Events gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Star Events.
11.3 Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Star Events plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Star Events beperkt tot een bedrag van maximaal € 7.500,-. Star Events is slechts gehouden de directe schade van de opdrachtgever te vergoeden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, redelijke kosten gemaakt om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming van verdere schade. Star Events is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder schade wegens gederfde winst of geleden verlies, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfstagnatie. 

11.4  Star Events is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken. De opdrachtgever is verplicht om hier medewerking aan te verlenen. 

11.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een recht op schadevergoeding in ieder geval 30 dagen na de gebeurten is waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Star Events aansprakelijk is. 

11.6  Star Events is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever en/of derden als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende zaken. 

11.7 De opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan en verlies van materialen, apparatuur, producten, decors en andere zaken van Star Events gedurende de uitvoering van de overeenkomst 

11.8 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.9 Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van verhuurder door verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend.

11.10 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van opdrachtgever de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade en kosten die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.11 Opdrachtgever dient alle door verhuurder mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het (veilig)gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal op te volgen.

11.12 Indien opdrachtgever de verantwoordelijkheid over het gehuurde overdraagt aan een derde persoon gaat de verplichting tot verschaffing van de veiligheidsregels over van de verhuurder op de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft desondanks hoofdelijk aansprakelijk.

11.13 Bij het niet naleven van de veiligheidsregels door opdrachtgever zal verhuurder elke vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde of gevolgschade aan personen of materiaal door het gehuurde nadrukkelijk van de hand wijzen.

11.14 Indien in de overeenkomst is opgenomen dat de verhuurder ook het toezicht op de veiligheidsregels verzorgt, is verhuurder gerechtigd gebruik van het gehuurde onmiddellijk te stoppen wanneer blijkt dat de veiligheidsregels niet (meer) kunnen worden nageleefd. Dit naar inzicht van verhuurder en zonder recht op vergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer vanaf windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door opdrachtgevers van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.

12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

12.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:

a.    indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b.    indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;

c.     indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De opdrachtgever is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 13.1 is de opdrachtgever gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden 

14.1 Star Events behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

14.2  De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarde hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Star Events of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft
gemaakt. 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

15.1  Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. 

15.2  De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven. 

Menu